Terug

ALGEMENE VOORWAARDEN DYBRON

1. Algemene Bepalingen

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de Dybron , hierna nader aan te duiden met “Dybron”.
 2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:
  2. Voorwaarden voor abonnementen
  3. Voorwaarden voor advertenties

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met Dybron.

 1. Ingeval de in de voorwaarden voor Advertenties van toepassing verklaarde Regelen voor het Advertentiewezen op enig onderdeel afwijken van of in strijd zijn met de andere hierboven genoemde voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze andere voorwaarden.
 2. Door met Dybron een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Dybron gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle door Dybron gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Dybron of door feitelijke uitvoering door Dybron komt de overeenkomst tot stand en worden daarmee de algemene voorwaarden aanvaard. Wijzigingen van opdrachten binden Dybron slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Dybron zijn bevestigd c.q. feitelijk door Dybron zijn uitgevoerd.
 2. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Dybron derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens Dybron in verzuim raakt.
 3. Wanneer de wederpartij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de levering afwijzend heeft gereageerd, is de levering aanvaard. Niettemin heeft Dybron ten allen tijde het recht de overeenkomst te annuleren en niet te leveren, zonder hiermee in gebreke te komen, bijvoorbeeld wanneer omstandigheden levering niet mogelijk maken.
 4. Alle opgaven en/of vermeldingen door Dybron met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocedé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Dybron uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen

 1. Dybron is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Dybron een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
 2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Dybron is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief en elke wijziging die voortvloeit uit een aan Dybron toekomende bevoegdheid of een op Dybron rustende verplichting ingevolgde de wet, aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van Dybron netto contant binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening en/of opschorting is uitgesloten.
 2. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
 4. Dybron heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dybron kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dybron kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Dybron heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Dybron, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Dybron is ontvangen.
 6. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Dybron tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Dybron ter zake van enige Ontbinding.
 7. Dybron kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
  1. de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
  3. de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Dybron hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
  4. Dybron de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
  Het bepaalde in dit lid laat onverlet de overige aan Dybron bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding inclusief bedrijfskosten.

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Dybron uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij Dybron en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Dybron mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Dybron worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

 1. Dybron legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Dybron. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Dybron, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Dybron en haar groepsmaatschappijen, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan: Dybron, Nieuwe Nonnendaalseweg 328, 6542 PM Nijmegen of per e-mail: info@dybron.nl

Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Dybron als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Dybron zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Dybron naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
 3. Indien Dybron bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid en reclame

 1. De aansprakelijkheid van Dybron, van de personeelsleden van Dybron en van de personen voor wie Dybron verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Dybron en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Dybron en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Dybron niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Dybron aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.
 3. De wederpartij vrijwaart Dybron voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Dybron uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.
 4. Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door Dybron doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van Dybron te worden gebracht.
 5. Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door Dybron dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van Dybron te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Dybron vervallen.
 6. Reclames schorten de betalingstermijn niet op.

Diversen

 1. Dybron is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Dybron.
 2. Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Dybron door te geven.
 3. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Dybron zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen met betrekking tot de door Dybron gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem. Dybron is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Arnhem, en Dybron legt het geschil voor aan de rechter te Arnhem, dan is die wederpartij gerechtigd om binnen 6 weken nadat Dybron zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 2. Op alle met Dybron gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 3. Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is ons Privacy statement van toepassing.2. Voorwaarden voor Abonnementen

Definitie

 1. Abonnement: een overeenkomst waarbij Dybron zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Dybron met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een elektronisch product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd

 1. Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand.
 3. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.
 4. Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan Dybron wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 15 betreft.

Prijzen en tarieven

 1. Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door Dybron vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 3. Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door Dybron portokosten in rekening gebracht, en is Dybron bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen. Een en ander voor zover verzending naar het nieuwe adres buiten Nederland mogelijk is, dit ter beoordeling van Dybron.3. Voorwaarden voor Advertenties

Definitie

 1. Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
  Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij Dybron zich verbindt tot plaatsing van één of meer Advertenties.

Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Dybron met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.
 2. Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.
 3. Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.
Advertentiecontracten
 1. Indien in het Advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het Advertentiecontract anders is vermeld, heeft het Advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is Dybron gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Weigering van Advertenties

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Dybron, is Dybron te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van Dybron kan leiden. Deze bevoegdheid van Dybron geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. Dit deel zal als „afzonderlijke‟ opdracht in rekening worden gebracht.

Doorzenden reacties

 1. Bij Advertenties onder nummer neemt Dybron ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.
  Reacties op Advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het Advertentie-onder-nummer-systeem behoudt Dybron zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij Dybron zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal

 1. De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Dybron. Indien naar het oordeel van Dybron het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.
 2. De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven Advertentie aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, dit ter beoordeling aan Dybron.
Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal
 1. Dybron neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia‟s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. Dybron heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia‟s, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

Bouwgegevens.nl maakt gebruik van cookies

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van Dybron. Klik hier voor meer informatie.

Akkoord